Transport gratuit pentru comenzile care au valoarea produselor de minim 75 lei.
»

Concurs : Tu ne spui părerea ta despre produsele #Gerocossen și noi te premiem!

Tot ce trebuie să faci pentru a te înscrie în concurs este să ne lași un comentariu la această postare sau un e-mail la gerocossenonline@gmail.com în care să ne spui care este produsul tău preferat din gama Gerocossen și de ce îți place să-l folosești!
Concursul se desfășoară în perioada 24 august - 2 septembrie, iar cei 3 câștigători vor fi anunțați pe data de 4 septembrie, pe pagina de Facebook. Fiecare pachet cuprinde toate produsele din imagine

 

Regulamentul concursului:

SECŢIUNEA 1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:
1.1. Organizatorul Campaniei - SC GEROCOSSEN SRL, persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei - numarul 9 - sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5067/1991, CUI: 5326, Email: gerocossenonline@gmail.com, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 28074, denumită în continuare "Organizatorul".
1.2 Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”).
Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.
1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane, online, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/gerocossenonline/ sau trimitand o solicitare scrisa la adresa sediului Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile on line in cadrul paginii oficiale de Facebook, sectiunea Notes sau trimitand o solicitare scrisa la adresa sediului Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.5. Campania este organizata in perioada 24 august – 2 septembrie 2018, se adreseaza persoanelor cu varsta minima de 16 ani, cu domiciliul in Romania si se desfasoara in mediul online pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/gerocossenonline/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în cadrul paginii de Facebook - https://www.facebook.com/gerocossenonline/ si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfăşura în perioada 24 august – 2 septembrie 2018, (numită în continuare „Durata Campaniei”).
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută publica în cadrul paginii oficiale de Facebook, sectiunea Notes.
SECŢIUNEA 4. PREMIILE
4.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda 3 premii cu valoare totală de 486 lei, cu TVA inclus. Vor fi desemnate drept câștigătoare cele mai argumentate 3 răspunsuri privind produsele Gerocossen. Premiile constau în câte un set de produse Gerocossen format din:
  • Algaderm cremă pentru ochi
  • Algaderm lapte demanchiant
  • Melcfort cremă hidratantă soft
  • Unt de corp luxuriant Argan Line
  • Gel de dus Argan Line
  • Crema de mâini Argan Line
  • Șampon cu ulei de migdale Keratin+
  • Balsam regenerant Keratin+
Premiile nu se preschimbă in bani.
4.2. În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câştigătoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câştigător refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară), sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda rezervei extrase. În cazul în care nici rezerva nu poate fi validată, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.
SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5.1. Pentru a participa la campanie, partipantii trebuie sa respecte conditiile de mai jos:
- sa acceseze pagina de Facebook Gerocossen - https://www.facebook.com/gerocossenonline/
- sa caute imaginea postată, dedicată concursului și să lase un comentariu în care să menționeze care este produsul preferat din gama Gerocossen și sa argumenteze de ce sau să trimită un email la adresa gerocossenonline@gmail.com și să menționeze care este produsul preferat din gama Gerocossen și sa argumenteze de ce.
- participantii isi dau acordul ca testimonialele lor, lasate fie in comentariu pe pagina de Facebook, fie pe e-mail, sa fie folosite pe website-ul www.gerocossen.ro sau in alte materiale de comunicare interne sau externe ale brandului
SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
6.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de minimum 18 ani la data începerii Campaniei şi care are domiciliul sau reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului.
6.2. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.
6.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.
SECŢIUNEA 7. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR
7.1. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 4 septembrie 2018, castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, in cadrul paginii de Facebook Gerocossen si vor fi contactati pentru detalii privind revendicarea premiului castigat. Castigatorii au un termen de 10 zile de la data extragerii, pentru a revendica premiul. Premiile vor fi acordate de catre un juriu format din reprezentanti ai Gerocossen si ai agentiei de comunicare, ce vor premia cele mai originale si argumentate comentarii.
7.2. O data cu alegerea castigatorilor se va mai alege 1 persoana, pastrata ca rezerva.
SECŢIUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Câştigătorii vor fi denumiti Potenţiali Câştigători până la validarea finală a acestora.
8.2. În scopul validării finale, Organizatorul va solicita participanţilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cărţii de identitate. Nu se acceptă revendicarea premiului de către altcineva decât persoana titulara a contului de client sau de catre reprezentantul legal al acesteia.
8.3. În cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorul este îndreptăţit să apeleze la rezerva conform Regulamentului.
8.4. Câştigătorii vor fi validati doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.
8.5. Toate cheltuielile privind punerea la dispoziţie a premiului vor fi suportate de către Organizator, cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament.
Clauze diverse de validare şi acordare a premiilor
8.6. În cazul în care câştigătorul premiului Campaniei este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu ori are capacitate restrânsă de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia câştigului numai în prezenţa reprezentantului sau legal.
8.7.
8.8. Exceptând cazurile descrise mai sus la 8.6Câştigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa sau parţial, unei alte persoane.
8.9. Premiul se va oferi in baza unui proces verbal semnat de catre Organizator si castigator
SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001.
10.2. Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume, prenume exprimate pe pagina personala de Facebook.
10.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator si/sau catre Partener.
10.4 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campaniei
SECŢIUNEA 11. FORŢĂ MAJORĂ
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
12.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru premiul obţinut de către câştigător în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului.
SECŢIUNEA 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul paginii de Facebook https://www.facebook.com/gerocossenonline/ sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului, mentionat la art. 1.1.
SC GEROCOSSEN SRL

 

© Copyright Gerocossen 2020. Toate drepturile rezervate.